Dinamika sprememb pri poreklu blaga 2018

Spremembe Izvedbenih uredb Komisije 


Sistem registriranih izvoznikov (sistem REX) - konec prehodnega obdobja


 Uvoz blaga iz držav upravičenk, ki so 1. 1. 2017 ali 1. 1. 2018 nameravale ali 1. 1. 2019 nameravajo začeti registracijo izvoznikov


Novosti v trgovini z Bosno in Hercegovino

 

Pisna in dodatna e-gradiva

 

Udeleženke seveda dobijo cvetlico!

 

Za udeležence poseben popust na XVII. strokovnem posvetu zunanjetrgovinskih delavcev Slovenije "1+12", ki bo 7. in 8. junija 2018 v Portorožu!

Čas in kraj:

          

četrtek, 8. 3. 2018, začetek ob 9.00 (zaključek približno ob 14.00)

M Hotel, Derčeva ulica 4, Ljubljana - Šiška, zemljevid


   Parkirišče je v neposredni bližini hotela, prav tako avtobusno postajališče več prog mestnega prometa.

Izvajalci:

    

Ana MAČEK, višja finančna svetovalka, inšpektorica specialistka, RS MF, FURS, Generalni finančni urad, Uprava za carine, Sektor za carinsko tarifo


 

Uvod:

Sporazum med EU in Kanado se je začel začasno uporabljati 21. 9. 2017. Na seminarju bomo predstavili vse posebnosti Protokola o pravilih o poreklu in postopkih za pridobivanje porekla, ki je sestavni del Celovitega gospodarskega in trgovinskega sporazuma (CETA) med EU in Kanado. Predstavili bomo tudi smernice v zvezi z izvajanjem sporazuma CETA ter bodoče spremembe Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2015/2447, ki naj bi bile objavljene v začetku leta 2018, in se nanašajo na poreklo blaga.

 

V uradnem listu EU L 149 je bila objavljena Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/989 o popravku in spremembi Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2015/2447. Popravki in spremembe iz navedene uredbe, ki velja od 14. 6. 2017 dalje, se nanašajo med drugim tudi na področje porekla blaga, kar sestavlja del programa seminarja. V okviru teh sprememb se bomo med drugim osredotočili tudi na spremembe v zvezi s sestavljanjem dolgoročnih izjav dobavitelja in na sestavljanje izjav dobavitelja v praksi, predvsem na sestavljanje izjav dobavitelja v primerih tristranskih poslov.

 

V okviru splošnega sistema preferencialov se je v EU 1.1.2017 začel uporabljati sistem registriranih izvoznikov (sistem REX), kar pomeni, da smo s tem datumom carinski organi držav članic EU začeli registrirati izvoznike in prepošiljatelje blaga. Prehodno obdobje se je v EU zaključilo 31. 12. 2017. Razložili bomo, kaj to pomeni v praksi.

 

Države upravičenke do GSP EU so (bodo) postopoma začele uporabljati sistem REX - 1. 1. 2017, 1. 1. 2018 ali 1. 1. 2019 (na različne datume v letu 2017 je dejansko začelo registrirati izvoznike 12 držav upravičenk do GSP, kar pomeni, da se bo za te države prehodno obdobje končalo 31. 12. 2017 oziroma 30. 6. 2018, če je država upravičenka zaprosila za polletno podaljšanje prehodnega obdobja). Opozorili vas bomo, na kaj morate biti pozorni, ko uvažate blago iz držav upravičenk do GSP EU, ki so dejansko že začele uporabljati sistem REX, oziroma ko uvažate blago iz držav upravičenk, ki so 1. 1. 2017 ali 1. 1. 2018 nameravale ali 1. 1. 2019 nameravajo začeti registracijo izvoznikov. Opozorilo velja predvsem v smislu različnih dokazil o poreklu, na podlagi katerih se lahko odobrijo tarifni preferenciali.

 

 

Na praktičnih primerih bomo razložili zadnje obvestilo Komisije v zvezi z začetkom uporabe Regionalne konvencije (razpredelnice 1, 2 in 3) ter pojasnili možnosti uporabe diagonalne kumulacije. Zadnje obvestilo Komisije, ki je bilo objavljeno v Uradnem listu EU dne 9. 3. 2017, je prineslo novosti v trgovini z Bosno in Hercegovino ter v trgovini med EU, Moldavijo in vsemi državami SAP. Na seminarju bomo natančno predstavili kumulacijske možnosti na praktičnih primerih ter razložili, v katerih primerih so veljavna pravila o poreklu blaga zapisana v Regionalni konvenciji. 

 

Po končanem seminarju boste poleg posodobljenega gradiva po elektronski pošti prejeli tudi najnovejši seznam veljavne zakonodaje EU na področju porekla blaga s hiperpovezavo na to zakonodajo, kar vam bo olajšalo vsakdanje delo. 

Program:

  • Notranji trg EU – sestavljanje izjav dobavitelja v praksi, spremembe v zvezi s sestavljanjem dolgoročnih izjav dobavitelja (Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/989 o popravku in spremembi Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2015/2447) ter razlike med izjavo  dobavitelja, ki se uporablja za dokazovanje preferencialnega porekla blaga na notranjem trgu EU, in izjavo dobavitelja, ki se uporablja za namene kumulacije v carinski uniji med EU in Turčijo. Sestavljanje izjav dobavitelja v primerih tristranskih poslov in predstavitev smernic v zvezi z izjavo dobavitelja.

 

  • Obvestilo Komisije v zvezi z uporabo Regionalne konvencije o pan-evro-mediteranskih preferencialnih pravilih o poreklu ali protokolov o pravilih o poreklu, ki določajo diagonalno kumulacijo med pogodbenicami k tej konvenciji  (UL EU C 73, z dne 9. 3. 2017) – uporaba razpredelnic 1, 2 in 3 v praksi; veljavna pravila o poreklu blaga; SAP kumulacija in nova SAP+ kumulacija ter dokazovanje porekla blaga.

 

 

  • Splošni sistem preferencialov (GSP) in sistem registriranih izvoznikov (REX) ter drugi enostransko sprejeti preferencialni tarifni ukrepi.

 

 

  • Registracija izvoznikov in prepošiljateljev blaga v okviru sheme GSP Unije in registracija izvoznikov izven okvira sheme GSP Unije (Navodilo GFU št. 1/2017).

 

 

  • Celoviti gospodarski in trgovinski sporazum (CETA) med Kanado na eni strani ter Evropsko unijo in njenimi državami članicami na drugi strani (posebnosti sporazuma, predstavitev smernic in bodočih sprememb Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2015/2447).

 

 

  • Neposredni prevoz / neposeganje v blago – razlike in pojasnilo, v katerih primerih se določeno pravilo uporablja.

 

 

  • Carinska unija med EU in Turčijo – A.TR. in status blaga, načini trgovanja z vsemi posebnostmi.

 

 

  • Primeri iz prakse.

 

 

  • Predstavitev veljavne zakonodaje EU na področju porekla blaga – najnovejša preglednica.

 

Kotizacija in prijava:

Kotizacija za udeleženca je 155,00 € (189,10 € z 22% DDV).

in vključuje tudi strokovno gradivo, dodatna e-gradiva in postrežbo v času predavanj.
Vsak naslednji udeleženec iz iste organizacije ima popust, cena s popustom je 125,00 € (152,50 € z 22% DDV).

 

Nakažete jo na ODIN d.o.o., Ljubljana,
TRR: SI56  05100 - 8010472985, sklic 00  18 - 0201.

 

Prijave sprejemamo do zapolnitve skupine:
- preko spletnih strani
- po elektronski pošti: info@odin.si
- po pošti: ODIN d.o.o., Stegne 21, 1000 Ljubljana