Aktualno na področju plač in drugih stroškov dela ter odprava anomalij pri plačah zaposlenih v javnem sektorju

  

Določitev osnovne plače in dodatkov  

 

Plače direktorjev

 

Nagrajevanje delovne uspešnosti 

 

Odprava anomalij pri vrednotenju delovnih mest in nazivov 

Čas in kraj:

             

sreda, 31. januar 2018, začetek ob 9. in konec približno ob 14.30

 

Hotel SLON, Slovenska cesta 34, 1000 Ljubljana


    

 

Izvajalci:

 

mag. Katja Knez

in

mag. Branko Vidič

 

Predavatelja neposredno opravljata naloge na področju plačnega sistema in v zvezi z uresničevanjem pravic iz delovnih razmerij v javnem sektorju, vključno s pripravo predlogov predpisov in kolektivnih pogodb ter oblikovanjem pravnih mnenj o pravilnem izvajanju veljavnega normativnega okvirja. Bogate izkušnje s prakso in najbolj perečimi vprašanji glede plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju zagotavljajo, da bo seminar ponudil odgovore na konkretna vprašanja z namenom pravilne uporabe veljavnih normativnih določb v vsakodnevni praksi. 

Uvod:

 Seminar je namenjen odgovornim osebam proračunskih uporabnikov, njihovim namestnikom oz. pomočnikom, zlasti pa vsem, ki se strokovno ukvarjajo z delovnimi razmerji v javnem sektorju, posebej s plačami, nagrajevanjem zaposlenih in obračunavanjem ter izplačevanjem drugih stroškov dela v javnem sektorju (vodje kadrovskih in računovodskih služb, kadroviki, računovodje, pravniki ipd.).

 

Seminar bo dobrodošel tudi za strokovnajke, ki pripravljajo informacijske rešitve v zvezi z izplačevanjem in obračunavanjem stroškov dela pri delodajalcih v javnem sektorju (npr. informatiki).  

 

In nenazdnje, zavedajoč se dejstva, da plačni sistem javnega sektorja in celotna ureditev stroškov dela v javnem sektorju obsega izjemno kompleksen in zahteven normativni okvir, izbor obeh predavateljev in njun način podajanja predmetnih vsebin zagotavlja, da bodo potrebna znanja pridobili tudi zaposleni, ki so na novo prevzeli strokovno področje plač in drugih stroškov dela v javnem sktorju. 

 

V programu nove izvedbe seminarja je tudi poglavje o plačah direktorjev (uredba o direktorjih je bila uveljavljena 2. 12. 2017), poleg tega pa vsa relevantna aktualna vprašanja, ki so se ali se še bodo pojavila v decembru in januarja.

Program:

  

1. Veljavni ukrepi na področju plač in drugih stroškov dela  

 

 • Nagrajevanje delovne uspešnost (kako je z redno delovno uspešnostjo, delovno uspešnostjo in naslova povečanega obsega dela in delovno uspešnostjo iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu)
 • Napredovanja (napredovanja v plačne razrede in nazive)
 • Regres za letni dopust
 • Premije kolektivnega dodatnega zavarovanja za javne uslužbence

 

  2. Pravilno določanje plač   

 

 • Določitev osnovne plače – plačnega razreda (ob zaposlitvi, prehodu na drugo delovno mesto v višjem, istem ali nižjem tarifnem razredu, ob napredovanju v naziv ali  višji naziv)
 • Postopek in ugotavljanje pogojev za napredovanje (ocenjevanje, prverjanje pogojev glede ocen in teka napredovalnega obdobja, izpolnitev ocenjevalnega lista, evidenčnega lista in izdaja obvestila z aneksom k pogodbi o zaposlitvi; možnost zahteve za preizkus ocene javnega uslužbenca; kdo in kdaj je lahko napredoval po ponovni sprostitvi varčevalnega ukrepa glede napredovanj; na katere določbe Uredbe o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede je treba biti posebej pozoren? Kako je z določitvijo plače direktorjem (plačna skupina B) po izteku mandata direktorja - direktorji v času mandata direktorja ne morejo napredovati v višji plačni razred)
 • Določitev dodatkov (dodatek za delovno dobo, položajni dodatek, dodatek za mentorstvo, dodatek za akademski naziv, dodatki za posebne obremenitve in nevarnosti, manj ugodne delovne pogoje, manj ugoden delovni čas…); pod katerimi pogoji so do dodatkov upravičeni direktorji?
 • Nagrajevanje delovne uspešnosti (viri sredstev za delovno uspešnost, pod katerimi pogoji in na kakšen način je možno izplačevati delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela, kateri pogoji morajo biti izpolnjeni za izplačevanje delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu?)
 • Vračilo plač zaposlenih v primeru nezakonito določene plače (3. a člen ZSPJS, Sodba Vrhovnega sodišča RS in ravnanje delodajalcev upoštevaje predmetmo sodbo)

 

3. Odprava anomalij pri vrednotenju delovnih mest in nazivov v plačnem sistemu javnega sektorja  

 

 • Pojasnilo pristojnega ministrstva za plače v javnem sektorju
 • Pojasnilo k ankesom h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev, uveljavljenimi 30.8.2017 –  pravilna realizacija višjih uvrstitev v plačne razrede zaradi odprave anomalij s poračunom od 1.7.2017
 • Katere anomalije je upoštevaje dogovor s sindikati še treba odpraviti? 

 

4. Pravilno določanje prejemkov in povračil    

 

 • Vračilo nezakonito določenih prejemkov in povračil (165. člen ZUJF?)
 • Relevantne odločitve komisij za razlago kolektivnih pogodb in relevantna sodna praksa 
 • Nadomestlilo plače (za čas odsotnosti z dela zaradi bolezni, poškodbe ipd.)
 • Nadomestlo za ločeno življenje 
 • Regres za prehrano (pod katerimi pogoji se lahko izplačuje, kako je z izplačilom regresa v primeru neenakomerne prerazporeditve delovnega časa in v primeru nadurnega dela ipd.)
 • Regres za letni dopust (pravica do regresa, kako je z izplačilom sorazmernega dela regresa, od česa je odvisna višina regresa, ali je treba vrniti regres v primeru prnehanja pogodbe o zaposlitvi po izplačilu regresa? Ipd.)
 • Dnevnice za službena potovanja v domovini in tujini (določitev višine dnevnice, pojasnila k uredbi o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino, kdaj izplačilo dnevnice in kdaj izplačilo dodatnega regresa za prehrano? Ipd.)
 • Kilometrina za uporabo lastnega vozila v službene namene (npr. v katerih primerih 18% in v katerih primerih 30%)
 • Povračilo stroškov prevoza na delo in z dela (pravica do povračila, višina povračila, ali je možna kombinacija javnega prevoza in kilometrine?, kdaj se šteje, da javni prevoz ni možen, sodna praksa)
 • Jubilejne nagrade, solidarnostne pomoči (npr. kako je z izplačilom jubilejnih nagrad v primeru dela s krajšim delovnim časom, katero obdobje je treba šteti v delovno dobo zaradi izplačila jubilejnih nagrad, zakaj članom sindikata lahko pripada višja jubilejna nagrada in solidarnostna pomoč? Ali obstaja razlika med funckionarji in javnimi uslužbenci glede izplačila solidarnostne pomoči, kakšna je vloga minimalne plače pri izplačevanju solidarnostne pomoči ipd.)
 • Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence (pojasnilo h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v RS, veljavni interevntni ukrep glede premij) 
 • Odpravnina ob upokojitvi (v katerem primeru izplačilo dveh in v katerem primeru izplačilo treh odpravnin, kako je z odpravnino v primeru prenehanja pogodbe o zaposlitvi ob izpolnitvi pogojev za upokojitev (t.i. prislilno upokojevanje) in kaj v tej zvezi določa ZUPPJS17?)     

 

5. Predstavitev uredbe o plačah direktorjev (2. 12. 2017)

 

Kotizacija in prijava:

Kotizacija za udeleženca je 130,00 € (158,60 € z 22% DDV).

in vključuje tudi strokovno gradivo in postrežbo v času predavanj in delavnice.
Vsak naslednji udeleženec iz iste organizacije ima popust, cena s popustom je 110,00 € (134,20 € z 22% DDV).

 

Nakažete jo na ODIN d.o.o., Ljubljana,
TRR: SI56  05100 - 8010472985, sklic 00  18 - 0102.

 Pri proračunskih uporabnikih seveda upoštevamo njihove roke plačil.

Prijave sprejemamo do zapolnitve skupine:
- preko spletnih strani
- po elektronski pošti: info@odin.si
- po pošti: ODIN d.o.o., Stegne 21, 1000 Ljubljana