Brezplačen seminar: Kakšne in čigave so odgovornosti za zdravo pitno vodo

Celovitost zakonodaje - vse na enem mestu


Urejenost manjših, lokalnih, posebnih, samostojnih in večjih sistemov za pitno vodo

Čas in kraj:

 

sreda, 23. maj 2012
CITY hotel - konferenčni center, Dalmatinova 15, Ljubljana, zemljevid
začetek ob 10.00 in zaključek približno ob 13.00.


Udeležencem priporočamo, da parkirajo svoja vozila v eni bližnjih parkirnih hiš ali na parkirišču pri železniški postaji.

Izvajalci:

 

Tatjana Kruder, univ. dipl. inž. živ. tehn.,
samostojna svetovalka za pitno vodo,
sodna izvedenka in sodna cenilka za živilstvo

 

Gregor Lešar, dipl. sanit. inženir,
nekdanji zdravstveni inšpektor, zdaj vodja MIV Servis d.o.o v UKC Maribor

Uvod:

 

Skrb za zdravo in čisto pitno vodo ni samo političen pamflet, moralna zadolžitev in javna služba, pač pa je zahtevna in visoko strokovna dejavnost z nizom tveganj in odgovornosti. Krovna zakonodaja, ki pokriva področje vodooskrbe, je: 

 

- Zakon o gospodarskih javnih službah opredeljuje načine organiziranja in izvajanja javne službe vodooskrbe.

 

- Zakon o varstvu okolja opredeljuje oskrbo s pitno vodo kot obvezno občinsko javno gospodarsko službo ter določa standarde izvajanja javne službe vodooskrbe.

 

- Zakon o vodah opredeljuje področje varstva vodnih virov ter področje pridobivanja vodnih pravic.

 

- Zakon o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov, ki prihajajo v stik z živili navaja zahteve, ki jih mora izpolnjevati pitna voda, z namenom varovanja zdravja ljudi.

 

- Zakon o varstvu pred požarom in Zakon o gasilstvu določata zahteve glede uporabe vode iz javnega vodovodnega omrežja za potrebe požarne varnosti.

 

- Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami predpisuje obveznost izdelave načrta zaščite in reševanja za vodovodne sisteme v skladu z Uredbo o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja.

 

- Pravilnik o pitni vodi (U. l. RS št. 19/2004, 35/2004, 26/2006, 25/2009)


- Pravilnik o oskrbi s pitno vodo (U.l. RS št. 35/2006, 41/2008, 28/2011)

 

Zakonodaja tudi sankcionira nepravilnosti, nedoslednosti in druge pomanjkljivosti pri upravljanju. Ravnanje in upravljanje s pitno vodo nadzorujeta zdravstvena in okoljska inšpekcija. Odgovornost pa ni zgolj na strani neposrednih upravljavcev, pač pa tudi na strani odgovornih in pooblaščenih oseb v lokalnih skupnostih in drugih subjektih javnega in civilnega prava.

Program:

 

1. Pitna voda z vidika zakonodaje


2. Pitna voda z vidika upravljavca


3. Zakonske možnosti za ureditev posameznih sistemov s pitno vodo


4. Aktualna vprašanja


5. Predstavitev programa nadgradnega seminarja


6. Predstavitev možnosti strokovnega sodelovanja pri vzpostavljanju, vzdrževanju in nadzoru sistema s pitno vodo

Kotizacija in prijava:

 

Prijave sprejemamo do zapolnitve skupine:
- preko spletnih strani
- po elektronski pošti: info@odin.si
- po telefaksu: 01/ 519 71 26
- po pošti: ODIN d.o.o., Stegne 21, 1000 Ljubljana
 

Prijavnica velja kot naročilnica. Odpoved mora biti pisna.
Pri neudeležbi brez pisne odjave do dneva izvedbe kotizacije ne vračamo.