Priprava projektov za sofinanciranje iz sredstev državnega proračuna

Priprava in obravnava investicijske dokumentacije (DIIP, PIZ, IP)

 

Skupinska delavnica: priprava DIP

 

Skupno kosilo kot priložnost za medsebojno izmenjavo mnenj in izkušenj

 

Posebna zgoščenka s predpisi in vzorci

Čas in kraj:

 

sreda, 17. november 2010
CITY hotel - konferenčni center, Dalmatinova ulica 15, Ljubljana,
zemljevid
 

z začetkom ob 9. uri in z zaključkom približno ob 15. uri.

Izvajalci:

 

Breda Zaletel

 

in
 

mag. Milojka Burkeljca

Uvod:

 

Načrtovanje projekta, za katerega realizacijo so potrebna tudi proračunska sredstva, je strokovno in organizacijsko kompleksno in zelo zahtevno delo. Pomembno je ustrezno opredeliti podlage za uvrstitev nekega novega projekta oziroma spremembe obstoječega projekta v proračunski okvir, poleg tega pa je potrebno izdelati niz investicijskih dokumentov ter natančno izpolniti predpisane obrazce.
 

Za to, da bi bili vaši projekti brezhibno pripravljeni in posledično primerno uvrščeni v proračunske okvire, smo za vas pripravili delavnico, ki vas sistematično in korakoma vodi do končnega izdelka: od pripravljene dokumentacije za projekt ter naprej preko spremljanja njegove izvedbe in doseganja začrtanih ciljev.
 

Skupinska delavnica bo potekala na podlagi pripravljenega tipičnega vzorca. V svojih fazah bo simulirala postopke od načrtovanja projektov v NRP, do spremljanja doseganja zastavljenih ciljev - poročila o učinkih projekta. Vzporedno pa bodo pojasnjene strokovne in organizacijske podlage ter predpisi s tega področja skupaj z novostmi, ki izhajajo iz dveh predpisov, objavljenih v Uradnem listu RS št. 54/2010 in sicer:
 

Uredbe o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna
in
Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ
 

Delavnico namenjamo:
 - strokovnim delavcem pri pripravi in obravnavi investicijske dokumentacije za občinske projekte,
 - predlagateljem investicijskih projektov za uvrstitev v Načrt razvojnih programov,
 - vodjem in članom občinskih svetov, ki odločajo o investicijah,
 - finančnim službam občin,
 - strokovnim sodelavcem območnih in občinskih razvojnih agencij,
 - strokovnjakom, ki sodelujejo pri izvajanju investicij in
 - drugim, ki jih tematika zanima iz katerihkoli razlogov.
 

Zaradi individualnega dela s posameznimi udeleženci, je njihovo število omejeno, zato Vam priporočamo, da se čimprej prijavite.
 

Udeleženci bodo poleg priložnostnega pisnega gradiva prejeli tudi vzorce in predloge za delo v delavnici ter posebno zgoščenko (CD) z zbranimi predpisi, obrazci, vzorci in drugimi koristnimi informacijami za uspešno pripravo projektov. Ob zaključku delavnice Vas povabimo še na skupno kosilo, ki bo tudi priložnost za izmenjavo mnenj in izkušenj.
 

In še dve novosti pri ODINOVIH seminarjih:
- na vseh seminarjih v oktobru in novembru 2010 bomo za boljše počutje udeležencem med odmorom poleg običajnih okrepčil postregli še z domačim jabolčnim ali sirovim zavitkom.
- po enega predstavnika iz vsake organizacije, ki je ali bo v  obdobju od septembra do decembra 2010 prijavila vsaj enega udeleženca na katerikoli naš seminar, bomo povabili na brezplačno udeležbo na praktičnem seminarju Voščilnice in (ne)kultura novoletnih voščil, ki bo v petek, 26. novembra 2010 v Ljubljani.

Program:

 

- Predstavitev novosti pri pripravi predloga državnega proračuna in sprememb in dopolnitev metodologije  za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije;
 

 

- Postopki priprave in obravnave investicijske dokumentacije (DIIP, PIZ, IP) za projekte;
 

 

- Metode in izkušnje pri izdelavi posameznih investicijskih dokumentov ter priporočila za komunikacijo naročnik-izdelovalec;
 

 

- Načrtovanje projektov v NRP občine in zapiranje finančne konstrukcije;
 

 

- Postopek odločanja o investiciji (obravnava ter potrditev investicijskega dokumenta - sklep o potrditvi);
 

 

- Spremljanje izvajanja projektov ter poročanje o izvedbi - pregled nad stanjem na projektih ter   pravočasno ukrepanje v primeru podražitev ter drugih neusklajenosti v primerjavi s planom;
 

 

- Spremljanje doseganja zadanih ciljev (poročilo o učinkih projekta);
 

 

- Skupinska delavnica - delo na praktičnih primerih: priprava DIP, izpolnitev Obrazca 3;
 

 

- Razprava (vprašanja in odgovori);
 

 

- Skupno kosilo kot priložnost za medsebojno izmenjavo mnenj in izkušenj.

Kotizacija in prijava:

 

Kotizacija za udeleženca je 288,00 € (z 20% DDV)
in vključuje tudi strokovno gradivo, zgoščenko (CD), postrežbo v času delavnice in skupno kosilo.
Vsak naslednji udeleženec iz iste organizacije ima popust, cena s popustom je 240,00 € (z 20% DDV).
 

Nakazali jo boste po prejemu našega računa v roku 30 dni,
ODIN d.o.o., Ljubljana, TRR: SI56  05100 - 8010472985, sklic 00  10 - 1103.
 

Prijave sprejemamo do zapolnitve skupine:
- preko spletnih strani
- po elektronski pošti: info@odin.si
- po telefaksu: 01/ 519 71 26
- po pošti: ODIN d.o.o., Stegne 21, 1000 Ljubljana
 

Prijavnica velja kot naročilnica. Odpoved mora biti pisna.
Pri neudeležbi brez pisne odjave do dneva izvedbe kotizacije ne vračamo.